sofikom

Manja R. Irmeli Lehto    CV/Meritförteckning
 

Djäknegatan 27 

Uppsala

Född (1947) i Nakkila, Finland.  
 

Studier och examina

 • Fil dr-examen (1996) med en språkvetenskaplig (finska språket) avhandling Ingrian Finnish: Dialect Preservation and Change. Uppsala universitet, Finsk-ugriska institutionen.
 • Folkhögskollärarexamen (1982),(tvåspråkig/finska/svenska), Universitetet i Linköping.
 • Fil mag-examen (1975), (svenskspråkig) med ämnena kemi, fysik, matematik och biologi, Åbo Akademi, Finland.
 • Studentexamen (finskspråkig), (1966), Samskolan i Nakkila, Finland.

Tjänster och förordnanden 

 • Timlärare i finska, Rudolf Steiner Skolan i Helsingfors 040801- 100630.
 • Universitetslektor i finsk-ugriska språk, ssk finska vid Lunds universitet fr o m  990701-110315. (Tjl, se tiden ovan.)
 • Prefekt vid Finsk-ugriska institutionen vid LU, 990901- 010228.
 • Bitr. professor i finska (980101-990630), Universitetet i Tromsö, Norge.
 • Timlärare i finska och litteratur, Finska institutionen vid Stockholms universitet (ht 95 och ht 97).
 • Projektanställd forskare vid ett samnordiskt forskningsprojekt Datamaskinell dokumentasjon av utsette uralske språk (960101-971231), Uppsala universitet/ Helsingfors universitet.
 • Doktorandtjänst (910701-950430), Uppsala universitet, Finsk-ugriska institutionen.
 • Assistent och studievägledare (20%, läsåret 90/91) och (40%, läsåret 91/92), Uppsala universitet.
 • Timlärare i finska (ht 88, lå 90/91), Uppsala universitet, Finsk-ugriska institutionen.
 • Forskningsassistent (50%), (880901-890531), Uppsala universitet.
 • Folkhögskollärare (bl a  i finska, kemi, fysik, matematik), (1977-1984), Kiruna, Finska linjen vid Malmfältens folkhögskola.
 • Ämneslärare för laboratorieassistenter, (läsåret 75/76), Laborantlinjen vid LKAK. Rovaniemi, Finland.

Kortare anställningar

 • Forskare, (ca 6 mån 76/77), vid Statens mjölkforskningscentrum i Jokioinen, Finland.
 • Lärare på högstadiet (ht 77), i matematik, kemi och hemspråk (finska), Kiruna, Parkskolan.
 • Cirkelledare (79/80) i hemspråk (finska), Kiruna.
 • Reporter (heltids- o deltidsarbete under ca 8 månader 1987), Radio Uppland, finska redaktionen, Uppsala.
 • Nordpluslärare i finska (980908-980922)vid Köpenhamns universitet, Danmark.
 • Utbyteslärare i finska (en vecka i november 2000) vid Universitetet i Napoli, Italien.
 • Finnpluslärare i finska (två veckor i oktober 2002) Universitet i Reykjavik, Island.
 • Lärare i finska (kursen i finska för skandinaver á två veckor sommaren 2003 o 2004) Hanaholmen, Finland.
 • Finnpluslärare i finska (en vecka hösten 2003) vid Åbo Akademi, Finland.


Språkkunskaper

 • Mina erfarenheter av kontakterna mellan finska och svenska språken kan sägas vara omfattande. Efter studentexamen från en finskspråkig skola tog  jag FM-examen vid den svenskspråkiga Åbo Akademi. I Sverige har jag doktorexamen i det finska språket och har arbetat som lärare i finska vid olika universitet. Jag har även gått den tvåspråkiga folkhögskollärarlinjen vid Linköpings universitet.
 • Studier och examina på två språk (svenska och finska)
 • Studentexamen (1966), Samskolan (finskspråkig) i Nakkila, Finland.- Studentskrivning bl.a. i svenska, vitsord laudatur (det högsta betyget).
 • Fil mag-examen (svenskspråkig) med ämnena kemi, fysik, matematik och biologi (1975), Åbo Akademi, Finland
  -  Uppsatsskrivning och språkprov (kandidat och magister examina) i svenska (för studenter från ett finskspråkigt gymnasium). Pro gradu -- avhandling i organisk kemi (FM examen på svenska), 1975.
 • Folkhögskollärarexamen (tvåspråkig/finska och svenska) (1982), Universitetet i Linköping.
  -  Inträdesprov (två dagar) med UHÄ:s muntliga och skriftliga språkprov i svenska och i finska inkl. översättningar.
  - Pga min utbildning vid Åbo Akademi fick jag en sk dubbelbehörighet i Sverige mao förutom att undervisa vuxna blev jag även en behörig lärare i vissa ämnen i ungdomsskolan (grundskola och gymnasium). –
 • Utbildningsstyrelsen i Finland godkände (den 3 mars 2006) min behörighet i forsknings- och undervisningstjänster vid universitet och gymnasieskolor gällande bl.a. ämnena kemi och finska språket och litteratur (gäller både finskspråkiga och svenskspråkiga tjänster).
 • Studier i finska och finsk litteratur och litteraturhistoria och andra finsk-ugriska språk (1984-1987), Uppsala universitet
  -Med bl.a. en finskspråkig C- uppsats (60 poängskurs) i litteratur och en D-uppsats (80 poängskurs) i språkvetenskap.
 • Forskarstudier i finsk-ugriska språk (på svenska), Uppsala universitet
   - Diverse (språkvetenskapliga) kurser i finska, finska dialekter och språkhistoria samt andra finsk-ugriska språk. -För min forskarutbildning studerade jag även ett (läs)år som NorFas stipendiat vid Turun Yliopisto (på finska).
 • Fil dr-examen (finsk-ugriska språk, ssk finska, 1996) Uppsala universitet med doktorsavhandling Ingrian Finnish: Dialect Preservation and Change, 1996.

  Mina språk
 •  Finska, modersmålet (student från en finskspråkig skola), universitetsstudier på forskarstudienivå i finska. I min avhandling har jag forskat ingermanländska finska dialekter.  - Tiden 2004-08-01 – 2010 -06-30 bodde jag och jobbade i Finland som lärare i finska på en svenskspråkig gymnasieskola. -
 • Svenska, motsvarande 8 årskurser (ingår i studentexamen, vitsordet laudatur), observera att svenska har varit mitt studiespråk vid de olika universiteten: därtill har jag blivit godkänd i Åbo Akademis språkprov i svenska (1975) och UHÄ:s språkprov i både finska och svenska (1981).
 • Engelska, studier motsvarande 7 årskurser (ingår i studentexamen), därtill har jag gett ut vetenskapliga skrifter (t ex min doktorsavhandling) på engelska.
 • Tyska, 3 årskurser i gymnasiet.
 • Estniska, ungerska och samiska : universitetsstudier motsv. 10 poäng/språk. Märkas bör att jag har bott närmare 10 år på sådana orter (Rovaniemi 1 år, Kiruna 7 år o Tromsö 1,5 år) där samiska talas.
 • Tjeremissiska, ostjakiska, syrjänska och karelska, universitetsstudier motsv. 5 poäng/ språk.
 • Norska (vissa kunskaper), jag arbetade i 1,5 år vid Universitetet i Tromsö.
 • Skriven danska ;)